Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zverejnenie zoznamu spracovateľských operácií nevyžadujúcich posúdenie vplyvu
Citácia
Dozorný orgán môže stanoviť a zverejniť aj zoznam spracovateľských operácií, v prípade ktorých sa nevyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu údajov. Dozorný orgán zasiela tieto zoznamy výboru.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 3, Článok 35, odsek 5
Predmet regulácie Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (Článok 35, Oddiel 3, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88401