Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie spracúvania
Citácia
Na účely tohto nariadenia:
„obmedzenie spracúvania“ je označenie uchovávaných osobných údajov s cieľom obmedziť ich spracúvanie v budúcnosti;
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 4, odsek 3
Predmet regulácie Vymedzenie pojmov (Článok 4, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8841a