Základné informácie o regulácii

Regulácia
Žiadosť o vydanie naliehavého stanoviska
Citácia
Ktorýkoľvek dozorný orgán môže požiadať výbor o naliehavé stanovisko alebo prípadne o naliehavé záväzné rozhodnutie, ak príslušný dozorný orgán neprijal primerané opatrenie v situácii, keď je naliehavo potrebné konať s cieľom chrániť práva a slobody dotknutých osôb, pričom uvedie dôvody, prečo takéto stanovisko alebo rozhodnutie požaduje, vrátane dôvodov naliehavej potreby konať.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 66, odsek 3
Predmet regulácie Postup pre naliehavé prípady (Článok 66, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843c