Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predkladanie legislatívnych návrhov s cieľom zmeniť iné právne akty Únie týkajúce sa ochrany osobných
Citácia

Komisia podľa potreby predloží legislatívne návrhy s cieľom zmeniť iné právne akty Únie týkajúce sa ochrany osobných údajov, aby sa zaistila jednotná a konzistentná ochrana fyzických osôb pri spracúvaní. To sa týka najmä pravidiel ochrany fyzických osôb pri spracúvaní inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a voľného pohybu takýchto údajov.

Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 98
Predmet regulácie Preskúmanie iných právnych aktov Únie týkajúcich sa ochrany údajov (Článok 98, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883aa