Základné informácie o regulácii

Regulácia
Opatrenia prevádzkovateľa na zabezpečenie zásad a pravidiel štandardného spracúvania osobných údajov
Citácia

Prevádzkovateľ vykoná primerané technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil, že štandardne sa spracúvajú len osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel spracúvania. Uvedená povinnosť sa vzťahuje na množstvo získaných osobných údajov, rozsah ich spracúvania, dobu ich uchovávania a ich dostupnosť. Konkrétne sa takýmito opatreniami zabezpečí, aby osobné údaje neboli bez zásahu fyzickej osoby štandardne prístupné neobmedzenému počtu fyzických osôb.

Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 25, odsek 2
Predmet regulácie Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov (Článok 25, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88416