Základné informácie o regulácii

Regulácia
Konzultácie s dozorným orgánom v oblasti sociálneho zabezpečenia a verejného zdravia
Citácia
Bez ohľadu na odsek 1 sa na základe práva členského štátu môže od prevádzkovateľov vyžadovať, aby uskutočnili s dozorným orgánom konzultácie a získali od neho predchádzajúce povolenie v súvislosti so spracúvaním vykonávaným prevádzkovateľom na plnenie úlohy prevádzkovateľa vo verejnom záujme vrátane spracúvania v súvislosti so sociálnym zabezpečením a verejným zdravím.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 3, Článok 36, odsek 5
Predmet regulácie Predchádzajúca konzultácia (Článok 36, Oddiel 3, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844c