Základné informácie o regulácii

Regulácia
Posudzovanie dosahu spracovateľských operácií
Citácia
Pri posudzovaní dosahu spracovateľských operácií vykonávaných relevantnými prevádzkovateľmi alebo sprostredkovateľmi sa náležite sleduje, či títo prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia dodržiavajú schválené kódexy správania uvedené v článku 40, a to najmä na účely posúdenia vplyvu na ochranu údajov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 3, Článok 35, odsek 8
Predmet regulácie Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (Článok 35, Oddiel 3, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88401