Základné informácie o regulácii

Regulácia
Základné požiadavky na pozíciu zodpovednej osoby
Citácia
Zodpovedná osoba sa určí na základe jej odborných kvalít, a to najmä na základe jej odborných znalostí práva a postupov v oblasti ochrany údajov a na základe spôsobilosti plniť úlohy uvedené v článku 39.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 37, odsek 5
Predmet regulácie Určenie zodpovednej osoby (Článok 37, Oddiel 4, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844a,