Základné informácie o regulácii

Regulácia
Zákaz požadovania náhrady v súvislosti so škodou v zmysle čl. 62 ods. 4 nariadenia
Citácia
Bez toho, aby bolo dotknuté uplatnenie jeho práv voči tretím stranám, a s výnimkou odseku 5 nesmie žiadny členský štát v prípade uvedenom v odseku 1 vyžadovať od iného členského štátu náhradu v súvislosti so škodou uvedenou v odseku 4.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 62, odsek 6
Predmet regulácie Spoločné operácie dozorných orgánov (Článok 62, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843a