Základné informácie o regulácii

Regulácia
Územná pôsobnosť nariadenia pre miesto s právom členského štátu
Citácia
Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom, ktorý nie je usadený v Únii, ale na mieste, kde sa na základe medzinárodného práva verejného uplatňuje právo členského štátu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 3, odsek 3
Predmet regulácie Územná pôsobnosť (Článok 3, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88415