Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pokuty za nesplnenie príkazu podľa čl. 58 ods. 2 nariadenia
Citácia
Za nesplnenie príkazu dozorného orgánu podľa článku 58 ods. 2 sa podľa odseku 2 tohto článku uložia správne pokuty až do výšky 20 000 000 EUR, alebo v prípade podniku až do výšky 4 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 83, odsek 6
Predmet regulácie Všeobecné podmienky ukladania správnych pokút (Článok 83, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Sankcia
Druh regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8841b