Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo Komisie prijať vykonávacie akty so všeobecným rozsahom pôsobnosti
Citácia
Komisia môže prijať vykonávacie akty so všeobecným rozsahom pôsobnosti s cieľom spresniť úpravu výmeny informácií elektronickými prostriedkami medzi dozornými orgánmi navzájom a medzi dozornými orgánmi a výborom, najmä štandardizovaný formát uvedený v článku 64. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku
93 ods. 2.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 2, Článok 67
Predmet regulácie Postup pre naliehavé prípady (Článok 67, Oddiel 2, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8843d