Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie uplatňovania čl. 22, ods. 1 nariadenia
Citácia

Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 4, Článok 22, odsek 2
Predmet regulácie Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (Článok 22, Oddiel 4, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88416