Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky pri spracúvaní osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely
Citácia
Keď sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, v práve Únie alebo v práve členského štátu sa môžu stanoviť odchýlky z práv uvedených v článkoch 15, 16, 18 a 21, pričom sa dodržia podmienky a záruky uvedené v odseku 1 tohto článku, pokiaľ takéto práva pravdepodobne znemožnia alebo závažným spôsobom sťažia dosiahnutie osobitných účelov, a takéto odchýlky sú nevyhnutné na dosiahnutie uvedených účelov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IX, Článok 89, odsek 2
Predmet regulácie Záruky a odchýlky týkajúce sa spracúvania na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely (Článok 89, Kapitola IX)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Nepriame právo Členské štáty
Európska únia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883e9