Základné informácie o regulácii

Regulácia
Výnimky z uplatňovania pravidiel v rámci prenosu údajov
Citácia
Odsek 1 prvý pododsek písm. a), b) a c) a odsek 1 druhý pododsek sa neuplatňujú na činnosti, ktoré vykonávajú orgány verejnej moci pri uplatňovaní svojich verejných právomocí.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 49, odsek 3
Predmet regulácie Výnimky pre osobitné situácie (Článok 49, Kapitola V)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88444