Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie dozorného orgánu
Citácia
Každý členský štát stanoví, že za monitorovanie uplatňovania tohto nariadenia je zodpovedný jeden alebo viacero nezávislých orgánov verejnej moci s cieľom chrániť základné práva a slobody fyzických osôb pri spracúvaní a uľahčiť voľný tok osobných údajov v rámci Únie (ďalej len „dozorný orgán“).
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 51, odsek 1
Predmet regulácie Medzinárodná spolupráca na účely ochrany osobných údajov (Článok 50, Kapitola V)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8844e