Článok 2 - Vecná pôsobnosť

Rozsah vecnej pôsobnosti nariadenia
Negatívne vymedzenie vecnej pôsobnosti
Pôsobnosť nariadenia pre inštitúcie, úrady a agentúry Únie
Uplatňovanie smernice 2000/31/ES