Základné informácie o regulácii

Regulácia
Negatívne vymedzenie vecnej pôsobnosti
Citácia
Toto nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov:
a) v rámci činnosti, ktorá nepatrí do pôsobnosti práva Únie;
b) členskými štátmi pri vykonávaní činností patriacich do rozsahu pôsobnosti kapitoly 2 hlavy V ZEÚ;
c) fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti;
d) príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania, alebo výkonu trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a jeho predchádzania.
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 2, odsek 2
Predmet regulácie Vecná pôsobnosť (Článok 2, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883f3