Základné informácie o regulácii

Regulácia
Uplatňovanie smernice 2000/31/ES
Citácia
Týmto nariadením preto nie je dotknuté uplatňovanie smernice 2000/31/ES, najmä pravidlá týkajúce sa zodpovednosti poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti uvedené v článkoch 12 až 15 uvedenej smernice.
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 2, odsek 4
Predmet regulácie Vecná pôsobnosť (Článok 2, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Poskytovatelia služieb informačnej spoločnosti
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883f3