Základné informácie o regulácii

Regulácia
Pôsobnosť nariadenia pre inštitúcie, úrady a agentúry Únie
Citácia
Na spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 45/2001. Nariadenie (ES) č. 45/2001 a ostatné právne akty Únie uplatniteľné na takéto spracúvanie osobných údajov sa upravia podľa zásad a pravidiel tohto nariadenia v súlade s článkom 98.
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 2, odsek 3
Predmet regulácie Vecná pôsobnosť (Článok 2, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Inštitúcie alebo orgány alebo úrady alebo agentúry Únie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883f3