Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah vecnej pôsobnosti nariadenia
Citácia
Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými než automatizovanými prostriedkami v prípade osobných údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného systému.
Legislatívna lokalizácia Kapitola I, Článok 2, odsek 1.
Predmet regulácie Vecná pôsobnosť (Článok 2, Kapitola I)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883f3