Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vzájomná spolupráca medzi dozornými orgánmi
Citácia
Vedúci dozorný orgán môže kedykoľvek požiadať iné dotknuté dozorné orgány, aby mu poskytli vzájomnú pomoc podľa článku 61, a môže uskutočniť spoločné operácie podľa článku 62, najmä na účely vykonania vyšetrovania alebo monitorovania vykonávania opatrenia, ktoré sa týka prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa usadeného v inom členskom štáte.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 60, odsek 2
Predmet regulácie Právomoci (Článok 60, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Vedúci dozorný orgán
Nepriama povinnoť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88426