Základné informácie o regulácii

Regulácia
Formát a postupy pre výmenu informácii medzi subjektmi
Citácia
Komisia môže stanoviť formát a postupy pre výmenu informácií medzi prevádzkovateľmi, sprostredkovateľmi a dozornými orgánmi pre záväzné vnútropodnikových pravidlá v zmysle tohto článku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 93 ods. 2.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 47, odsek 3
Predmet regulácie Záväzné vnútropodnikové pravidlá (Článok 47, Kapitola V)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883e3