Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosť členov dozorného orgánu zdržať sa konania nezlučiteľného s ich úlohami
Citácia
Člen alebo členovia dozorného orgánu sa zdržia akéhokoľvek konania nezlučiteľného s ich povinnosťami a počas svojho funkčného obdobia nevykonávajú žiadnu inú platenú ani neplatenú pracovnú činnosť nezlučiteľnú s touto funkciou.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 1, Článok 52, odsek 3
Predmet regulácie Dozorný orgán (Článok 52, Oddiel 1, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zákaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Člen dozorného orgánu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b8