Základné informácie o regulácii

Regulácia
Minimálne obsahové náležitosti posúdenia vplyvu
Citácia
Posúdenie obsahuje aspoň:
a) systematický opis plánovaných spracovateľských operácií a účely spracúvania, vrátane prípadného oprávneného záujmu, ktorý sleduje prevádzkovateľ;
b) posúdenie nutnosti a primeranosti spracovateľských operácií vo vzťahu k účelu;
c) posúdenie rizika pre práva a slobody dotknutých osôb uvedeného v odseku 1 a
d) opatrenia na riešenie rizík vrátane záruk, bezpečnostných opatrení a mechanizmov na zabezpečenie ochrany osobných údajov a na preukázanie súladu s týmto nariadením, pričom sa zohľadnia práva a oprávnené záujmy dotknutých osôb a ďalších osôb, ktorých sa to týka.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 3, Článok 35, odsek 7
Predmet regulácie Posúdenie vplyvu na ochranu údajov (Článok 35, Oddiel 3, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Požiadavka
Dotknuté subjekty
Povinnosť Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88401