Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informácie poskytované dotknutej osobe pri úmysle prevádzkovateľa spracúvať jej údaje na iný ako pôvodný účel
Citácia
Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 2, Článok 13, odsek 3
Predmet regulácie Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby (Článok 13, Oddiel 2, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Dotknutá osoba
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8837c