Základné informácie o regulácii

Regulácia
Verejný záujem v práve Únie alebo členského štátu v rámci prenosu údajov
Citácia
Verejný záujem uvedený v odseku 1 prvom pododseku písm. d) musí byť uznaný právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 49, odsek 4
Predmet regulácie Výnimky pre osobitné situácie (Článok 49, Kapitola V)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Členské štáty
Európska únia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88444