Článok 20 - Právo na prenosnosť údajov

Právo dotknutej osoby na získanie a prenos jej osobných údajov
Prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému
Obmedzenie uplatňovania práva na získanie osobných údajov
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných