Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných
Citácia
Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 3, Článok 20, odsek 4
Predmet regulácie Právo na prenosnosť údajov (Článok 20, Oddiel 3, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Nepriame právo Všetky subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88407