Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie uplatňovania práva na získanie osobných údajov
Citácia
Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Legislatívna lokalizácia Kapitola III, Oddiel 3, Článok 20, odsek 3
Predmet regulácie Právo na prenosnosť údajov (Článok 20, Oddiel 3, Kapitola III)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88407