Základné informácie o regulácii

Regulácia
Osobitné ustanovenia o uložení správnej pokuty do 20 000 000,- EUR
Citácia
Za porušenia nasledujúcich ustanovení sa podľa odseku 2 uložia správne pokuty až do výšky 20 000 000 EUR, alebo v prípade podniku až do výšky 4 % celkového svetového ročného obratu za predchádzajúci účtovný rok, podľa toho, ktorá suma je vyššia:
a) základné zásady spracúvania vrátane podmienok súhlasu podľa článkov 5, 6, 7 a 9;
b) práva dotknutých osôb podľa článkov 12 až 22;
c) prenos osobných údajov príjemcovi v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii podľa článkov 44 až 49;
d) akékoľvek povinnosti podľa práva členského štátu prijatého podľa kapitoly IX;
e) nesplnenie príkazu alebo nedodržanie dočasného alebo definitívneho obmedzenia spracúvania alebo pozastavenia tokov údajov nariadeného dozorným orgánom podľa článku 58 ods. 2, alebo v rozpore s článkom 58 ods. 1 neposkytnutie prístupu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 83, odsek 5
Predmet regulácie Všeobecné podmienky ukladania správnych pokút (Článok 83, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Sankcia
Druh regulácie Správna pokuta
Dotknuté subjekty
Sankcia Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f8841b