Základné informácie o regulácii

Regulácia
Schválený certifikačný mechanizmus a preukazovanie súladu s požiadavkami nariadenia
Citácia
Schválený certifikačný mechanizmus podľa článku 42 sa môže použiť ako prvok na preukázanie súladu s požiadavkami uvedenými v odsekoch 1 a 2 tohto článku.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 25, odsek 3
Predmet regulácie Špecificky navrhnutá a štandardná ochrana údajov (Článok 25, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88416