Základné informácie o regulácii

Regulácia
Doba platnosti vydanej certifikácie a podmienky jej predĺženia
Citácia
Certifikácia sa prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi vydá na maximálne obdobie troch rokov a môže sa obnoviť za rovnakých podmienok, pokiaľ sa naďalej plnia príslušné požiadavky. Certifikačné subjekty uvedené v článku 43 alebo v príslušnom prípade príslušný dozorný orgán certifikáciu odoberú, ak nie sú alebo už nie sú splnené požiadavky na certifikáciu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 4, Článok 42, odsek 7
Predmet regulácie Certifikácia (Článok 42, Oddiel 5, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Certifikačný subjekt
Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88406