Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie prenosu osobitných kategórií osobných údajov
Citácia
Ak neexistuje rozhodnutie o primeranosti, môžu sa v práve Únie alebo v práve členského štátu zo závažných dôvodov verejného záujmu výslovne stanoviť obmedzenia prenosu osobitných kategórií osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Členské štáty oznámia takéto ustanovenia Komisii.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 49, odsek 5
Predmet regulácie Výnimky pre osobitné situácie (Článok 49, Kapitola V)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Členské štáty
Európska únia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88444