Základné informácie o regulácii

Regulácia
Lehota na prijatie delegovaných aktov podľa uvedené v článku 12 ods. 8 a článku 43 ods. 8 nariadenia
Citácia

Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 12 ods. 8 a článku 43 ods. 8 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 24. mája 2016.

Legislatívna lokalizácia Kapitola X, Článok 92, odsek 2
Predmet regulácie Vykonávanie delegovania právomocí (Článok 92, Kapitola X)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883fd