Základné informácie o regulácii

Regulácia
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť za škodu
Citácia
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ je zbavený zodpovednosti podľa odseku 2, ak sa preukáže, že nenesie žiadnu zodpovednosť za udalosť, ktorá spôsobila škodu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VIII, Článok 82, odsek 3
Predmet regulácie Prerušenie konania (Článok 82, Kapitola VIII)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88411