Článok 27 - Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii

Určenie zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii
Obmedzenie povinnosti uvedenej v čl. 27 ods. 1 nariadenia
Určenie miesta výkonu činnosti zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii
Rozsah poverenia zástupcu zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Právne prostriedky nápravy proti samotnému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi