Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právne prostriedky nápravy proti samotnému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi
Citácia
Určením zástupcu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom nie sú́ dotknuté právne prostriedky nápravy, ktoré́ by sa mohli iniciovať̌ proti samotnému prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 27, odsek 5
Predmet regulácie Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii (Článok 27, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Zásada alebo princíp
Dotknuté subjekty
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88448