Základné informácie o regulácii

Regulácia
Obmedzenie povinnosti uvedenej v čl. 27 ods. 1 nariadenia
Citácia
Povinnosť stanovená v odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na:
a) spracúvanie, ktoré je občasné, nezahŕňa vo veľkom rozsahu spracúvanie osobitných kategórií osobných údajov podľa článku 9 ods. 1 alebo spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa uznania viny za trestné činy a priestupky podľa článku 10, a nie je pravdepodobné, že povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb, pričom sa zohľadní povaha, kontext, rozsah a účely spracúvania, alebo
b) orgán verejnej moci či verejnoprávny subjekt.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 27, odsek 2
Predmet regulácie Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii (Článok 27, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt
Prevádzkovateľ neusadený v Únii
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88448