Základné informácie o regulácii

Regulácia
Určenie zástupcu prevádzkovateľa neusadeného v Únii
Citácia
Ak sa uplatňuje článok 3 ods. 2, prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne určí zástupcu v Únii.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 27, odsek 1
Predmet regulácie Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii (Článok 27, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ neusadený v Únii
Sprostredkovateľ neusadený v Únii
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88448