Základné informácie o regulácii

Regulácia
Rozsah poverenia zástupcu zo strany prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa
Citácia
Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ poverí zástupcu, aby sa naňho popri prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi alebo namiesto prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa obracali najmä dozorné orgány a dotknuté osoby, a to vo všetkých otázkach týkajúcich sa spracúvania na účely zabezpečenia súladu s týmto nariadením.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 27, odsek 4
Predmet regulácie Zástupcovia prevádzkovateľov alebo sprostredkovateľov, ktorí nie sú usadení v Únii (Článok 27, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88448