Základné informácie o regulácii

Regulácia
Vyšetrovacie právomoci dozorného orgánu
Citácia
Každý dozorný orgán má všetky tieto vyšetrovacie právomoci:
a) nariadiť prevádzkovateľovi a sprostredkovateľovi a v príslušnom prípade zástupcovi prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, aby poskytli všetky informácie, ktoré vyžaduje na plnenie svojich úloh;
b) viesť vyšetrovania vo forme auditov v oblasti ochrany údajov;
c) vykonávať preskúmania certifikácií vydaných podľa článku 42 ods. 7;
d) oznamovať prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi údajné porušenie tohto nariadenia;
e) získať od prevádzkovateľa a sprostredkovateľa prístup ku všetkým osobným údajom a všetkým informáciám potrebným na plnenie svojich úloh;
f) získať prístup do všetkých priestorov prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ako aj k akémukoľvek zariadeniu a prostriedkom na spracúvanie údajov, v súlade s procesným právom Únie alebo procesným právom členského štátu.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VI, Oddiel 2, Článok 58, odsek 1
Predmet regulácie Právomoci (Článok 58, Oddiel 2, Kapitola VI)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Dozorný orgán
Nepriama povinnoť Prevádzkovateľ
Sprostredkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88433