Základné informácie o regulácii

Regulácia
Možnosti preukazovania splnenia povinností prevádzkovateľa
Citácia
Dodržiavanie schválených kódexov správania uvedených v článku 40 alebo schválených certifikačných mechanizmov uvedených v článku 42 sa môže použiť ako prvok na preukázanie splnenia povinností prevádzkovateľa.
Legislatívna lokalizácia Kapitola IV, Oddiel 1, Článok 24, odsek 3
Predmet regulácie Zodpovednosť prevádzkovateľa (Článok 24, Oddiel 1, Kapitola IV)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Právo
Dotknuté subjekty
Právo Prevádzkovateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88416