Základné informácie o regulácii

Regulácia
Platnosť rozhodnutí Komisie, vydaných podľa čl. 25 ods. 6 smernice 95/46/ES
Citácia
Rozhodnutia prijaté Komisiou na základe článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES zostávajú v platnosti, pokiaľ ich Komisia nezmení, nenahradí alebo nezruší rozhodnutím prijatým v súlade s odsekom 3 alebo 5 tohto článku.
Legislatívna lokalizácia Kapitola V, Článok 45, odsek 9
Predmet regulácie Všeobecná zásada prenosov (Článok 45, Kapitola V)
Oblasť regulácie Vymedzenie
Druh regulácie Pôsobnosť
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883bf