Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôvody aplikácie postupu pre naliehavé prípady
Citácia
Ak má dotknutý dozorný orgán vo výnimočných prípadoch dôvody domnievať sa, že je naliehavo potrebné konať v záujme ochrany záujmov dotknutých osôb, uplatňuje sa postup pre naliehavé prípady uvedený v článku 66.
Legislatívna lokalizácia Kapitola VII, Oddiel 1, Článok 60, odsek 11
Predmet regulácie Právomoci (Článok 60, Oddiel 1, Kapitola VII)
Oblasť regulácie Právo
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Dotknutý dozorný orgán (orgány)
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f88426