Článok 97 - Správy Komisie

Predkladanie správy o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
Povinnosti Komisie v kontexte hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
Právo Komisie požadovať informácie od členských štátov a dozorných orgánov
Postup Komisie pri hodnoteniach a preskúmaní
Predkladanie vhodných pozmeňovacích návrhov na zmenu tohto nariadenia