Základné informácie o regulácii

Regulácia
Právo Komisie požadovať informácie od členských štátov a dozorných orgánov
Citácia
Na účely odseku 1 môže Komisia žiadať informácie od členských štátov a dozorných orgánov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 97, odsek 3
Predmet regulácie Správy Komisie (Článok 97, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Právo
Nepriama povinnosť
Druh regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Európska komisia
Nepriama povinnoť Členské štáty
Dozorný orgán
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b7