Základné informácie o regulácii

Regulácia
Povinnosti Komisie v kontexte hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
Citácia
V kontexte hodnotení a preskúmaní uvedených v odseku 1 Komisia preskúma najmä uplatňovanie a fungovanie:
a) kapitoly V o prenose osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám s osobitným zameraním na rozhodnutia prijaté podľa článku 45 ods. 3 tohto nariadenia a rozhodnutia prijaté na základe článku 25 ods. 6 smernice 95/46/ES;
b) kapitoly VII o spolupráci a konzistentnosti.
Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 97, odsek 2
Predmet regulácie Správy Komisie (Článok 97, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b7