Základné informácie o regulácii

Regulácia
Postup Komisie pri hodnoteniach a preskúmaní
Citácia
Komisia pri hodnoteniach a preskúmaniach uvedených v odsekoch 1 a 2 zohľadní stanoviská a zistenia Európskeho parlamentu, Rady a iných relevantných subjektov alebo zdrojov.
Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 97, odsek 4
Predmet regulácie Správy Komisie (Článok 97, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európska komisia
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b7