Základné informácie o regulácii

Regulácia
Predkladanie správy o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia
Citácia
Komisia do 25. mája 2020 a potom každé štyri roky predkladá Európskemu parlamentu a Rade správu o hodnotení a preskúmaní tohto nariadenia. Správy sa zverejnia.
Legislatívna lokalizácia Kapitola XI, Článok 97, odsek 1
Predmet regulácie Správy Komisie (Článok 97, Kapitola XI)
Oblasť regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Druh regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Európska komisia
Nepriame právo Európsky parlament
Rada Európskej únie
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5a9271e8c0883a0001f883b7